Ambt Montfort Actualiteiten

Welkom op de website van Gemeente Ambt Montfort. Alle informatie en meldingen zijn te vinden op deze website. Kijk bij dienstverlening voor burgerzaken, gemeentelijke belastingen, sociale zaken en veiligheid. Indien je vragen hebt aan de gemeente neem dan contact op.

Milieu- en Bouwvergunningen

 • Verleende bouwvergunningen (Bosweg;Hoogstraat;Vlodropperweg;Zwartemolenweg;Hoofdstraat)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende bouwvergunningen kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Het bezwaarschrift moet uw naam en het adres bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden waarom u bezwaar maakt.

 • Verleende uitwegvergunning (Vinkesteg; Kapittellaan)

Burgemeester en wethouders hebben een uitwegvergunning verleend:

ONTWERP MILIEUVERGUNNING

 • Verleende bouwvergunning (Zwartemolenweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende bouwvergunningen kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Het bezwaarschrift moet uw naam en het adres bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden waarom u bezwaar maakt.

 • Verleende bouwvergunningen (Rozendaaleheide;Trambaan;Velvin;Wilhelminastraat;Streekelsweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende bouwvergunningen kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Het bezwaarschrift moet uw naam en het adres bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden waarom u bezwaar maakt.

 • Verleende bouwvergunningen (Wiedestraat; Boomstraat; Schepersheuvel; Hagelkruisweg)

Bezwaren tegen de hieronder staande verleende bouwvergunningen kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg. Het bezwaarschrift moet uw naam en het adres bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden waarom u bezwaar maakt.

 • Verleende aanlegvergunning

Bezwaren tegen de hieronderstaande verleende aanlegvergunning kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ambt Montfort, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg.

 • Verleende uitwegvergunning (Sportlaan)

Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2016 een uitwegvergunning verleend:

 • Wet milieubeheer

Subsidieregeling ‘”ARIBA”  verlengd.
Gedeputeerde Staten van provincie Limburg hebben de geldigheidstermijn voor de subsidieregeling ARIBA(plus) met 10 jaar verlengd tot 1 juli 2026. ARIBA staat voor “Agrarische regelingen in bestemmingsplannen aanpassen”. De subsidieregeling maakt het mogelijk dat agrariërs en gemeenten een waarderingssubsidie van € 1.000,00 kunnen ontvangen als de milieuvergunning van een intensief veehouderijbedrijf wordt ingetrokken dan wel aangepast.

Verenigingen

Aanvraagformulieren

Er zijn diverse aanvraagformulieren online beschikbaar.
Kijk hiervoor onder: dienstverlening – digitaal loket en formulieren – welzijn / verenigingen.

Verkeersregelaars bij evenementen

Onlangs is het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’ (RVV) ingrijpend gewijzigd. Voor organisatoren van evenementen heeft deze wijziging grote gevolgen met betrekking tot de inzet van verkeersregelaars. Waar voorheen de politie als bevoegde instantie de verkeers-regelende taak bij evenementen op zich nam, gebeurt dat tegenwoordig steeds meer door mensen uit verenigingen, besturen, scholen of als vrijwilliger.

Bijna alle verenigingen in onze gemeente zijn al op de hoogte. Vanaf 1 januari 2004 zijn in de gemeente Ambt Montfort verkeersregelaars nodig bij elke activiteit op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers geregeld moet worden. Dus van sponsorloop tot de intocht van Sint Nicolaas en van straatparade tot staatsbezoek. De inzet van verkeersregelaars is de verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging zelf en aan een aantal regels gebonden. Inmiddels zijn al veel vrijwilligers opgeleid tot verkeersregelaar. Verkeersregelaar word je na het volgen van een instructie die door de politie gegeven wordt. Dit kan per evenement, maar het is voor een vereniging handiger om een aantal vaste verkeersregelaars te hebben.

De Sport en Cultuurraad Posterholt beheerd voor veel verenigingen in Ambt Montfort een verkeersregelaarspool. Hierin zijn mensen opgenomen die ook bij andere verenigingen willen helpen. Zij regelen ook de verplichte verzekering en de aanstelling door de gemeente. Heeft u binnenkort een evenement waarbij u verkeersregelaars nodig heeft, wilt u zich inschrijven voor een instructieavond of wilt u meer informatie dan kunt u de folder aanvragen bij dhr. L. Flecken van de Sport- en Cultuurraad Posterholt tel. 401786. U kunt natuurlijk ook terecht bij de gemeente.

Welzijnsloket in Ambt Montfort

Aanleiding 

Er zijn legio (alledaagse) kwesties en vragen te bedenken waar burgers van alle leeftijden tegen aan kunnen lopen of waarmee zij geconfronteerd worden, én waarmee zij geen raad weten hoe te handelen. Maar waar vind je het antwoord op alle vragen ? Wat moet je doen, waar kun je terecht ?

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich de voorbije jaren o.a. gericht op het stimuleren van de totstandkoming van loketten voor burgers, bij de gemeenten, waar deze met vragen over wonen, welbevinden en zorg terecht kunnen. Een heel breed (welzijns)terrein kan hieronder gerangschikt worden.
De stap naar het opzetten van een zogenaamde brede frontoffice of éénloketfunctie blijkt niet eenvoudig, maar het belang wordt wel steeds vaker erkend.

De functies van een dergelijke éénloketfunctie ( frontoffice ) zijn:

 • vraagverheldering;
 • het transparant maken van het aanbod;
 • het zijn van een laagdrempelig (onafhankelijk) aanspreekpunt voor de burger waar service en informatiefuncties zijn samengebracht;
 • de afstemming organiseren tussen vragen van ouders, jeugdigen, kortom alle burgers, op het brede welzijnsterrein, en de toegang tot deze aanbodgerichte voorzieningen;
 • het inzichtelijk maken van de gehele (welzijns)administratie, de zogenaamde backofficie, en ervoor te zorgen dat alle burgers met hun wensen, vragen, suggesties enz., zonder omwegen, meteen op de juiste plaats met hun vraag terecht komen.

Een dergelijk frontoffice kan uiteraard in het gemeentehuis gevestigd worden, maar kan in principe overal gestalte krijgen, in een buurthuis, cultureel centrum of zelfs in een winkelcentrum. Natuurlijk kan er ook een elektronische variant gerealiseerd worden. Gemeenten bieden die mogelijkheid via het internet !

Situatie gemeente Ambt Montfort 
Dergelijke vragen en ideeën leven er ook binnen onze gemeente.
Er zijn mogelijkheden die een aanzet kunnen geven tot de uiteindelijke vorming van zo’n frontoffice, startend bij bureau welzijn. Er worden, niet alleen met burgers, maar juist met alle verenigingen en instellingen op het brede welzijnsterrein al intensief contacten onderhouden, vragen beantwoord en problemen opgelost. In die zin is al sprake van een soort eerste aanspreekpunt, welke vragen van burgers verder de organisatie inleidt.
Dit aanspreekpunt wordt nu officieel vormgegeven, primair gericht op de navolgende aandachtsgebieden: (niet) gemeentelijke accommodaties, sport en spelvoorzieningen, ouderen, vrijetijds-besteding, subsidiëring (tarieven en subsidiebeleid), jeugd en jongerenwerk, (jeugd)gezondheidszorg, werk en inkomen, sociaal cultureel werk, onderwijs, en (kinder)opvang.
Speciale aandacht is er voor het centrale aanspreekpunt t.a.v. jeugd.
Binnen de prioriteiten die door de Raad gesteld zijn in de nota Jeugdbeleid, is afgesproken één contactpersoon bij de gemeente te benoemen die als aanspreekpunt fungeert voor verenigingen die te maken krijgen met een kind/jeugdige die in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. Dit wordt bij deze coördinator ondergebracht en van daaruit verder vorm gegeven. Er zal een actieve informatievoorziening zijn tussen de verantwoordelijke ambtenaar en het aanspreekpunt.

Praktische invulling
met onmiddellijke ingang zal er sprake zijn van:

 • een telefonisch spreekuur in het gemeentehuis van dinsdag t/m donderdag van 10.00 – 11.00 uur (0475-538836);
 • werken op afspraak buiten deze tijden om;
 • persoonlijk contact, minstens 1 x per jaar met verenigingen en organisaties op het gebied van sport, jeugd, (niet)gemeentelijke accommodaties, etc.;
 • het bezoeken verenigingsraden c.q. jaarvergaderingen;
 • het bezoeken van manifestaties, uitvoeringen, recepties en jubilea.

Periode en formalisering 
Deze taken worden, na aankondiging in ambtsberichten, per direct uitgevoerd en na 4 maanden geëvalueerd.
Uw aanspreekpunt voor álle welzijnsaangelegenheden bij de gemeente: Pierre Boosten, tel: 538836

Verkeer / Websites / Werk in uitvoering

Wegen

 • Aanleg Rijksweg 73-Zuid wegvak H gedeeltelijke onttrekking wegen aan de openbaarheid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 17 februari 2005 is beslote om in het kader van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid, wegvak H, de procedure op te starten tot onttrekking aan de openbaarheid van de gedeeltes van de 1e Struikweg, de Grote weg naar Montfort, de Grote Bergerweg, de Oude Montforterweg, de Berkenallee, het Linnerveld, de bovenste Boordweg, de Schroeverstraat, de Veestraat en de Stekveldweg.

Bezwarentermijn: 6 weken na publicatie

 • Werkzaamheden N293, kom St.Odiliënberg

Fase 1 van de recontsructie van de N293 (Schaapsweg tot aan de Bernhardlaan) begint vorm te krijgen.

 • Reinigen kolken in 2005

Om overlast van regenwater op straat te voorkomen zijn kolken (de putjes naast de weg) geplaatst. Om deze goed te laten werken dienen deze regelmatig schoon gemaakt te worden. Op deze manier worden verstoppingen en dus plassen water op de weg voorkomen.
In maart worden de kolken gereinigd. Dit gebeurt door de firma SITA uit Duiven.

 • Bergbezinkbassins

Onze gemeente heeft besloten om vervuiling van oppervlaktewater te verminderen. Om dit te bereiken willen wij iets doen aan de riolering. Ons rioolstelsel heeft een aantal overstortputten.
Via deze overstortputten kan rioolwater ontsnappen als het harder regent dan het riool op kan vangen.

 • Wegen vegen

In 2005 worden de gemeentelijke wegen volgens een vastgesteld schema geveegd.
Hierbij is rekening gehouden met de seizoenen van het jaar. Negen keer per jaar worden de goten langs de wegen en stoepen geveegd. Hiervoor zet de aannemer een vrachtwagen in die met een grote bezem en zuiger is uitgerust. Twee keer zal ook een kleinere machine ingezet worden om de kleine hoekjes te vegen. Tijdens de herfst wordt deze vrachtwagen ingezet om de bladeren van de wegen te vegen en de overlast te beperken.

Websites

 • Vertraging op droger website

Vanwege te veel bezoekers is in januari de website droger-kopen.nl 3 dagen offline geweest.

 • Nieuw artikel op de wasmachine website van Ambt-Montfort

Er is recentelijk een nieuw artikel gepubliceerd op de wasmachine website van ambt montfort

Betalingen met creditcard

Het is sinds kort mogelijk in alle winkels in Ambt Montfort om te betalen met een creditcard. Dit zorgt ervoor dat je aankopen kunt doen die verzekerd zijn. Het is afwachten of dit een stijging zal veroorzaken in het aantal betalingen met de creditcard. Indien je nog geen creditcard hebt kun je er gratis een aanvragen. Bekijk het creditcard overzicht van creditchecker.nl voor meer informatie.

Nieuwe Initiatieven

In de gemeente is sinds kort in elke

Een bewoner van Ambt Montfort heeft sinds 1 jaar een website gemaakt waar je je opstalverzekering kan vergelijken. Dit kan zorgen voor een besparing op je maandelijkse kosten. Bekijk de website over het vergelijken van je opstalverzekering hier.

Onderdelen voor je auto kunnen lastig te krijgen zijn. Daarom is er het initiatief van onderdelenshop24. Dit bedrijf heeft een website waar je een groot assortiment aan producten kunt krijgen. Bekijk www.onderdelenshop24.com voor meer informatie.

 

Verkeersbesluiten

 • Verkeersregelaars bij evenementen

Bijna alle verenigingen in onze gemeente zijn al op de hoogte. Vanaf 1 januari 2016 zijn in de gemeente Ambt Montfort verkeersregelaars nodig bij elke activiteit op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers geregeld moet worden.

 • Medewerkers gemeente Ambt Montfort fietsen naar het werk

Medewerkers van de gemeente Ambt Montfort kunnen in 2016 meedoen aan de landelijke campagne ‘ fiets naar je werk’. De medewerkers gaan van 1 april tot 1 oktober 2016 zo vaak als mogelijk op de fiets naar het werk.

 • Ongevalschade (schade door wegenonderhoud)

Het is de schrik van elke automobilist: je wijkt uit voor een tegenligger en komt met je rechterwiel in een gat in de berm met schade aan de auto tot gevolg. Of je struikelt over een uitstekende tegel, b.v. ten gevolge van het opdrukken van wortels, in het trottoir. Wie is aansprakelijk in deze gevallen? Dienen de weg en de berm te allen tijde in perfecte staat te verkeren? Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid? Het voertuig is meestal verzekerd met minimaal een WA verzekering. Ook zijn er mogelijkheden om een WA + en WA Volledige casco af te sluiten. Wilt u meer weten over de autoverzekering neem dan contact met ons op.

 • Bericht van de politie Basiseenheid Roerstreek!

In de gemeente Ambt Montfort worden steeds meer auto’s gesignaleerd met een 25 km/h bord en/of een landbouwdriehoek. Het voertuig is meestal verzekerd als landbouwvoertuig en de maximum snelheid is 25 km/h.

Nieuwsberichten

Inbrakers actief in het dorp.

09/02/2018

Er zijn recentelijk veel inbraken gepleegd in Ambt Montfort. Bij deze inbraken gingen het vaak om het geld en juwelen die aanwezig waren in de huizen. Vaak kwamen de inbrekers overdag de woning binnengevallen. Vervolgens zochten ze het huis af naar waardevolle spullen en geld. Enkele bewoners hebben zich goed kunnen beschermen doordat ze hun waardevolle spullen in een kluis hadden liggen. Daarom raden wij mensen met vermogen aan om een kluis aan te schaffen om hier hun waardevolle spullen in te stoppen. Je kunt kluizen vaak via het internet bestellen. kijk anders ook even hier, om brandkluizen in te zien. Er is de komende tijd meer politie actief in de omgeving om te zorgen dat de inbreekgolf weg zal trekken.