Burgerzaken

…een geboorte moet aangeven
Aangifte van een geboorte dient te geschieden in de gemeente waar het kind geboren is, binnen drie dagen na de dag van de geboorte; zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. In het geval de ouders gehuwd zijn, dient men het trouwboekje mee te brengen. De aangever zal gevraagd worden zich te legitimeren.
…een overlijden moet aangeven
Aangifte van overlijden moet worden gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De aangifte kunt u laten verzorgen door een begrafenisondernemer. Indien een der nabestaanden aangifte doet, dient er aan gedacht te worden het trouwboekje, waarin de overledene is opgenomen en 2 verklaringen van de behandelend- of forensisch geneeskundige mee te brengen.
…wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan
 
Huwelijksaangifte (in ondertrouw gaan) of aangifte van partnerschapsregistratie moet u doen bij de burgerlijke stand in de woonplaats van één der partners. U moet tenminste twee weken vóór de huwelijksdatum aangifte doen. Gezien de voorbereidingen is het echter wenselijk om ruim voor de aangegeven twee weken huwelijksaangifte te doen. Meer dan één jaar van tevoren in ondertrouw gaan is niet mogelijk. In de keuze voor de gemeente van de huwelijksvoltrekking bent u vrij. Wilt u in een andere gemeente dan de woonplaats van één der partners trouwen, dan moet u die keuze bij de huwelijksaangifte kenbaar maken. Van de keuze wordt melding gemaakt in de akte van huwelijksaangifte.

De gemeente Ambt Montfort heeft verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst. Voor het voltrekken van huwelijken en registratie partnerschappen maakt de gemeente gebruik van zgn. buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand. In de gemeente Ambt Montfort zijn als zodanig benoemd:
mevr. J.M.H. Coenen-Winkelmolen uit Montfort;
dhr. M.H.M. Meijers uit Posterholt;
dhr. G.J. Hodzelmans, mevr. V.W.M. Pellaers-Pletzers, de heer T.H. Schreurs en mevr. C.J.M.E. Hangx-Stoffels (niet op vrijdag) uit St. Odiliënberg;
mevr. C.G.M. Schoenmakers-Visschers en mevr. E.M.J. Smeets-Coorens, oud-inwoners van Posterholt.

In de gemeente Ambt Montfort kunt u voor aangifte van het huwelijk of de partnerschapsregistratie terecht iedere morgen van 09.00-12.00 uur. In de middaguren van 13.30-15.30 op afspraak (tel. 0475-538835). Op vrijdagmiddag zijn wij gesloten.
Tijdens de avondopenstelling op dinsdag van 17.00 -19.00 uur kunt u géén aangifte doen.

Bij de aangifte dient u de volgende documenten mee te brengen:

 • een geldig legitimatiebewijs van beide partners;
 •  van beide partners een afschrift van de geboorteakte met de vermelding “stemt overeen met het origineel” (niet ouder dan 6 maanden), verkrijgbaar in de geboortegemeente;
 • van beide partners een uittreksel uit de basisadministratie met vermelding van burgerlijke staat en nationaliteit;
 • indien een of beide partners eerder gehuwd zijn geweest, een bewijs van ontbinding van het vorig huwelijk (niet ouder dan 6 maanden):
  – bij overlijden door een afschrift van de overlijdensakte en
  – bij echtscheiding vóór 1-1-1995 door een afschrift van de echtscheidingsakte, bij echtscheiding na 1-1-1995 door een afschrift van de huwelijksakte met de latere vermelding van echtscheiding. Ook deze afschriften dienen voorzien te zijn van de vermelding “stemt overeen met het origineel”;
 • van de getuigen een kopie van paspoort of Europese Identiteitskaart met daarop de vermelding van adres en woonplaats of een uittreksel uit de basisadministratie (getuigen dienen 18 jaar of ouder te zijn).
 • maandagmorgen van 09.00-12.00 uur kosteloos;
 • maandagmiddag van 14.00-16.00 uur € 124,75:
 • dinsdag t/m donderdag van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur € 124,75;
 • vrijdagmorgen van 09.00-12.00 uur € 124,75;
 • vrijdagmiddag € 250,00;
 • zaterdag € 250,00;
 • buiten bovengenoemde uren, met uitzondering van de zaterdag en de vrijdagmiddag € 141,45.

Trouwboekje/partnerschapsboekje:
– standaard uitvoering       €   7,45
– luxe uitvoering               € 28,00.

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen van de legesverordening.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het bureau burgerzaken (0475-538835).

Waar dient u rekening mee te houden:

 • Na de huwelijksvoltrekking niet gestrooid mag worden met rijst, bloemblaadjes o.i.d.
  Gelieve dit ook kenbaar te willen maken aan de bruiloftsgasten.
 • Bruidsparen die met een koets komen.
  Word het gemeenteplein door het paard bevuild dan zal de koetsier het gemeenteplein moeten schoonmaken.
 • Het gemeenteplein kan gedeeltelijk als parkeerplaats door de bruiloftsgasten gebruikt worden: bruidsauto en voor mensen die slecht ter been zijn. LET OP: HET PLEIN IS OPGEBOUWD UIT TREDEN. U KUNT ALLEEN MAAR GEBRUIK MAKEN VAN HET EERSTE GEDEELTE.
  Gezien de verkeerssituatie hoek Schaapsweg-Linnerweg dienen grote voertuigen, zoals bussen, gebruik te maken van de publieksparkeerplaats.

Indien een of beide partners in het buitenland is/zijn geboren, een vorig huwelijk in het buitenland is ontbonden en/of van vreemde nationaliteit is/zijn, verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand (tel. 0475-538835).

De tarieven (1jan2005) voor de voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie zijn als volgt:

…een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand nodig hebt
Een uittreksel moet worden aangevraagd in de gemeente, waar de desbetreffende akte is opgemaakt (akte van geboorte, huwelijk of overlijden).
U dient zich te legitimeren.De kosten voor een uittreksel uit de burgerlijke stand bedragen € 10,20  (1jan2005).
…een reisdocument nodig heeft
Identificatieplicht
Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Vanaf deze datum moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien wanneer politie of toezichthouder daar om vraagt. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om Nederland veilig te maken en criminaliteit en overlast te bestrijden.
Politie en toezichthouders mogen een persoon vragen zich te identificeren wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van hun taken, bijvoorbeeld verkeerstoezicht, hulpverlening, opsporen van strafbare feiten of handhaven van de openbare orde.
Als u geen identiteitsbewijs kunt laten zien, loopt u het risico dat u mee moet naar het politiebureau. Daar wordt dan uw identiteit gecontroleerd. Ook kunt u een boete krijgen.Geldige identiteitsbewijzen voor personen met de Nederlandse nationaliteit zijn paspoort, Nederlandse (of Europese) identiteitskaart en rijbewijs.Aanvragen paspoort en identiteitskaart
Een paspoort of Europese identiteitskaart, beiden 5 jaar geldig, moet u aanvragen bij het bureau burgerzaken. Om veiligheidsredenen worden reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland vervaardigd. Dit betekent dat u het reisdocument niet meer direct mee kunt nemen maar pas enkele dagen later op kunt halen. U moet uw reisdocument persoonlijk aanvragen en afhalen. Bij het aanvragen van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart moet u ieder reisdocument dat u in uw bezit heeft of waarop u staat bijgeschreven overleggen en één pasfoto.

 • de pasfoto moet van recente datum zijn en een goed gelijkend beeld van de aanvrager geven
 • het gebruik van een reproductie of eerder gebruikte pasfoto is niet toegestaan;
 • zwart/wit- of kleurenfoto is toegestaan;
 • géén automaatfoto;
 • het gezicht van de aanvrager dient recht van voren, tegen een lichte, egale achtergrond te zijn gefotografeerd;
 • de foto dient 3,5 bij 4,5 cm te zijn, de breedte van het hoofd dient ± 2 cm te zijn;

Op een paspoort kunnen kinderen tot 16 jaar worden bijgeschreven. Voor elke bijschrijving moet u uw huidige paspoort en een recente pasfoto van het kind meenemen. Ook deze pasfoto moet recht van voren zijn gefotografeerd. Tevens moet het kind bij de aanvraag aanwezig zijn, zodat de identiteit van het kind kan worden vastgesteld. Voor een bijschrijving in een paspoort van de ene ouder is de schriftelijke toestemming vereist van de andere ouder en het paspoort van de desbetreffende ouder, ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat bijgeschreven. Op een bijschrijving moet u eveneens een paar dagen wachten. Bij de aanvraag van een paspoort voor een minderjarige is toestemming vereist van vader en moeder. Personen ouder dan 12 jaar behoeven voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart geen toestemming van vader en moeder.

Voor meer informatie kijk op: www.paspoortinformatie.nl

Kosten paspoort / identiteitskaart (1jan2005)
Identiteitskaart €                  31,26
Paspoort €                  38,83
Paspoort gelijktijdig bijschrijving kind €     8,06 per kind
Paspoort achteraf bijschrijving kind €   18,60 per kind
éxtra leges bij spoedaanvrage paspoort/identiteitskaart €                  39,51
éxtra leges bij spoedaanvrage kindersticker €   18,80 per kind
éxtra leges bij vermissing paspoort / identiteitskaart €                  17,95
…een reisdocument kwijt bent
Bent u het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart kwijt (gestolen, verloren), dan moet u eerst bij de politie een proces-verbaal laten opmaken. Neem in zo’n geval vooraf contact met ons op.
Een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kan pas afgegeven worden als het aanvraagformulier van het vermiste reisdocument in ons bezit is; als dit document in een andere gemeente is afgegeven, kan dat even duren. Voor het nieuwe reisdocument dient u extra administratiekosten te betalen.
Bewaar uw reisdocument dus goed, want het blijft Rijkseigendom.
…een rijbewijs wilt aanvragen of verlengen
Eerste aanvraag:

Als u geslaagd bent voor het rijbewijs komt u met de volgende papieren naar het bureau burgerzaken:

 • bewijs van rijvaardigheid;
 • de geneeskundige verklaring;
 • twee recente goed gelijkende identieke pasfoto’s van goede kwaliteit (recht van voren genomen tegen een lichte egale achtergrond, afmetingen 3,5 x 4,5 cm, de breedte van het hoofd dient ± 2 cm te zijn, geen zonnebril), zwart-wit of kleur (geen automaatfoto’s).

Administratieve verlenging:
Bij de administratieve verlenging van een rijbewijs dient men het oude rijbewijs (+ 2 pasfoto’s) in te leveren. Het rijbewijs wordt gemaakt terwijl u wacht.

Administratieve verlenging groot rijbewijshouder:
Om te voldoen aan Europese regelgeving op het gebied van rijbewijzen wordt  vanaf 1 januari 2005 een periodieke medische toets ingevoerd voor groot rijbewijshouders.
Dit betekent dat houders van rijbewijzen C, D, CE en DE bij de 10-jaarlijkse vernieuwing van hun rijbewijs een door het CBR afgegeven verklaring van geschiktheid moeten overleggen. Hiervoor moet men een medische keuring ondergaan. Om een verklaring van geschiktheid aan te vragen heeft u een zgn. Eigen Verklaring en een uittreksel uit de basisadministratie nodig, die u kunt krijgen bij de balie van het cluster burgerzaken. De daaraan verbonden kosten bedragen op dit moment € 22,30 (feb 2005). Voor de keuring dient u een afspraak te maken met een arbo-arts, die zijn beindingen dient te vermelden op de Eigen Verklaring. Vrachtwagen- en buschauffeurs kunnen voor deze keuring ook terecht bij hun arbo-arts. Houd u er bij de vernieuwing van uw rijbewijs rekening mee dat het enige tijd kan duren voor uw aanvraag om een verklaring van geschiktheid bij het CBR is afgehandeld.

70 jaar of ouder, medische indicatie:
Er zijn 3 situaties waarin u naast de hierboven genoemde zaken ook een verklaring van geschiktheid moet overleggen, namelijk:

 • als u 70 jaar of ouder bent (kijk op uw rijbewijs bij “datum vernieuwen voor …”);
 • als u 65 jaar of ouder bent en een rijbewijs heeft waarvan de vernieuwingsdatum ligt na de datum dat u 70 jaar wordt. (Bijvoorbeeld als u 66 jaar bent en voor 5 jaar een rijbewijs krijgt tot uw 71ste, dan kunt u dit rijbewijs niet op uw 69ste vernieuwen zonder een verklaring van geschiktheid over te leggen);
 • als er in het rijbewijzenregister een aantekening staat dat u een verklaring van geschiktheid moet overleggen. Vaak staat op deze rijbewijzen bij “datum vernieuwen voor …” een datum die minder dan 10 jaar ligt na de datum van afgifte. Verder zijn “datum vernieuwen voor…” en “geldig tot …” gelijk aan elkaar.

De benodigde papieren voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid zijn verkrijgbaar bij het bureau burgerzaken. Mensen die een verklaring van geschiktheid moeten overleggen, raden wij aan deze papieren 3 maanden voor de datum dat het rijbewijs moet worden vernieuwd bij ons af te halen.

Voor meer informatie kijk op: www.rijbewijs.nl

Kosten voor een rijbewijs (1jan2005): € 24,70.

…een rijbewijs verloren of kwijt?
Wilt u een nieuw rijbewijs en u kunt om welke reden dan ook het oude rijbewijs niet overleggen (bijv. kwijtgeraakt, gestolen) dat moet u eerst bij de politie een proces-verbaal op laten maken. Neemt u in zo’n geval vooraf telefonisch contact op met ons.
Een nieuw rijbewijs kan namelijk pas worden afgegeven als het aanvraagformulier van het vermiste rijbewijs in ons bezit is. Als dit rijbewijs in een andere gemeente is afgegeven, kan dat even duren.
Er wordt overigens in zo’n geval een vervangend rijbewijs afgegeven d.w.z. met dezelfde vernieuwingsdatum als het vermiste rijbewijs.
…een Pas 65+ wilt verkrijgen

Stopzetting uitgifte Pas-65 per 1 januari 2005
Op 1 januari 2005 treeft de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking. Vanaf deze datum moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

De Pas-65 wordt dan een overbodig document, omdat 65-plussers met hun identiteitsbewijs hun leeftijd kunnen aantonen.

Vanaf 1 januari 2005 wordt de Pas-65 niet langer meer verstrekt.

Burgers die reeds in het bezit zijn van de Pas-65, kunnen de pas wel blijven gebruiken.

Sinds 1999 is het verkrijgen van korting leeftijdsafhankelijk en niet afhankelijk van het bezit van een Pas-65.

Voor meer informatie kunt u bellen met (0475) 538888, of stuur een email naar: [email protected].
Ook kunt u kijken op: www.pas-65.nl.

…een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) wilt aanvragen
De Wet op de justitiële documentatie is in november 2002 gewijzigd in de Wet justitiële gegevens. In deze wet is ook een regeling opgenomen voor de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). De nieuwe procedure om een VOG aan te vragen is vanaf 1 april 2004 van kracht.

In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd?
In diverse gevallen kan men u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert naar functies waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen maar ook voor het lidmaatschap van een schietvereniging. Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs verplicht gesteld.

Waar vraag ik een VOG aan?
U vraagt een VOG aan bij het bureau burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De gemeente voert de gegevens in en stuurt uw aanvraag door naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is het orgaan dat de VOG namens de Minister van Justitie afgeeft. Indien blijkt dat u niet in de GBA voorkomt, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG. Voor het aanvragen van een VOG in verband met emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels. In plaats van of in aanvulling op het aanvraagformulier is een officieel document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie/instelling voldoende. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan?
U vraagt een VOG aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij het bureau Burgerzaken. U ontvangt dit formulier van degene die u om een VOG verzoekt. Dit is veelal een werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Het aanvraagformulier (VOG) kunt u hier downloaden of via www.justitie.nl  en is op te vragen bij COVOG.

Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks bij COVOG aan?
Bij een VOG-aanvraag die rechtstreeks bij COVOG moet worden ingediend, stuurt u per post of per fax een volledig ingevuld aanvraagformulier vergezeld van een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG. (Zie de adresgegevens onderaan deze informatie.)

Kan iemand anders een VOG voor mij aanvragen?
U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij het bureau burgerzaken of – in geval u in het buitenland woont – bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Indien deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG worden ingediend. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin tevens aan op welk postadres u de VOG wenst te ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • het bedrag van € 29,50

Wat kost een VOG?
De prijs die u betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, bedraagt € 29,50. Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier. Indien u rechtstreeks bij COVOG aanvraagt, dient u het bedrag van € 29,50 over te maken op rekeningnummer 19.23.27.984 t.n.v. het Ministerie van Justitie/ Dienst Bestuurszaken/ COVOG te Den Haag o.v.v. naam aanvrager.

Wie beslist op mijn VOG-aanvraag?
COVOG beslist namens de Minister van Justitie of u al dan niet een VOG krijgt.
(Zie hieronder voor ‘bezwaar en beroep’.)

Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?
Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag, dient u zich tot COVOG te wenden.
(Zie hieronder voor contactgegevens.)

Naar welke gegevens wordt in het VOG-onderzoek gekeken?
COVOG raadpleegt voor het VOG-onderzoek het centraal justitieel documentatieregister. In dit register staan gegevens over afdoening van strafbare feiten vermeld, van onherroepelijke veroordelingen tot sepots en transacties. Daarnaast kan COVOG politieregistergegevens in het onderzoek betrekken en kunnen inlichtingen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering worden ingewonnen. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Wanneer krijg ik een VOG en wanneer niet?
Indien uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant.

Hoe kom ik erachter waarom mijn VOG is geweigerd?
Voordat de VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot weigeren waarin de redenen van de voorgenomen weigering gemotiveerd staan aangegeven. Indien u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst. Postadres: CJD, Servicedesk, Postbus 337, 7600 AH Almelo.
Het verzoek tot inzage dient te worden vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs. Bij de dichtstbijzijnde rechtbank wordt u de gelegenheid geboden uw strafrechtelijke gegevens in te zien, maar u mag ze niet kopiëren.
Wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedesk van de CJD, telefoonnummer 0546 834100.

Bezwaar en beroep
Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. De brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ geeft u hierover meer informatie. Deze brochure is op te vragen bij Postbus 51.
(Zie hieronder voor contactgegevens.)

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

 • Met vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u terecht bij de medewerkers van het Centraal Orgaan Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG).
  U kunt hen bereiken per post, e-mail of telefoon:
  COVOG,  Postbus 16115,  2500 BC Den Haag
  Telefoon: 070-370 7234
  Internet: www.justitie.nl
  E-mail: [email protected]
 • Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures kunt u contact opnemen met de informatielijn van de gezamenlijke ministeries:
  Postbus 51, Infolijn
  Telefoon 0800-8051(gratis)
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.
  Internet: http://www.postbus51.nl
  E-mail: [email protected]
 • U kunt ook contact opnemen met:
  Ministerie van Justitie,  Directie Voorlichting,  Afdeling in- en externe communicatie,
  Postbus 20301,  2500 EH Den Haag
  Telefoon 070- 370 68 50
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
  Internet: www.justitie.nl
  E-mail: [email protected]
…binnen de gemeente verhuist
Iedereen die binnen de gemeente van adres verandert, moet daarvan binnen 5 dagen schriftelijk aangifte doen. U dient zich te kunnen legitimeren.
…naar een andere gemeente verhuist
Bij verhuizing naar een andere gemeente dient u zich binnen 5 dagen te melden bij het gemeentebestuur in de gemeente waar u zich vestigt. U dient dan een schriftelijke verklaring van adreswijziging in te vullen en te ondertekenen.
Bij de inlevering van deze verklaring zal u worden gevraagd zich te legitimeren d.m.v. overlegging van een geldig paspoort of rijbewijs.
Bij vestiging vanuit het buitenland dient u zich in ieder geval persoonlijk te melden.
…permanent een recreatieverblijf bewoont of van plan bent te doen
Het is binnen de gemeente Ambt Montfort verboden om een recreatiewoning of caravan permanent te bewonen. Er is sprake van permanente bewoning indien de caravan of recreatiewoning uw hoofdverblijf is. Dit is het geval indien u niet over een andere woning beschikt waarin u daadwerkelijk de meeste tijd doorbrengt. De gemeente voert actief beleid om permanente bewoning te voorkomen en waar nodig te beëindigen.
Een folder over permanente bewoning is verkrijgbaar bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Regelgeving gemeentelijke begraafplaatsen
In overleg met nabestaanden en inwoners van St. Odiliënberg en Posterholt heeft het gemeentebestuur een aantal regels opgesteld voor de graven, de asbezorging en de grafbedekking. Op de begraafplaatsen het Zittart te St. Odiliënberg en Ter Borgh te Posterholt gelden zowel voor de bestaande graven als voor de nieuw aangelegde graven dezelfde regels. Deze regels staan in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen (verordeningen/algemene zaken) vermeld.

OPENSTELLING BEGRAAFPLAATS
De begraafplaats is elke dag van zonsopgang tot zonsondergang voor het publiek opengesteld.

INFO
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt contact opnemen met stafafdeling bestuursondersteuning van de gemeente Ambt Montfort, tel. (0475) 538888.