Gemeentelijke belastingen

Hondenbelasting
WIE IS BELASTINGPLICHTIG?
Belastingplichtig is de houder van één of meer honden. Het hoofd van een huishouden wordt aangemerkt als houder van de hond(en), die door de overige leden van het huishouden worden gehouden.TARIEVEN IN 2005

Hondenbelasting      in €
voor de eerste hond         29,06
voor de tweede hond 42,18
voor iedere volgende hond 52,72
voor een kennel       226,73
Reinigingsheffingen
Reinigingsheffingen is een verzamelnaam voor twee soorten heffingen, te weten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.

WAAROM AFVALSTOFFENHEFFING?
De gemeente is wettelijk verplicht huishoudelijk afval in te zamelen. De afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten die de gemeente moet maken voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval te dekken. Tot deze kosten worden gerekend alle kosten die zijn gemoeid met onder meer de inzameling en verwerking van klein chemisch afval, glas in glasbakken, koelkasten en diepvriezers, afgewerkte olie, grof huisvuil en snoeihout.

WIE IS BELASTINGPLICHTIG?
U bent belastingplichtig wanneer u woont of gebruik maakt van een perceel waarvan de gemeente verplicht is de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Ook als géén gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke dienstverlening is het vaste tarief verschuldigd.

WAAROM REINIGINGSRECHT?
Reinigingsrecht is de vergoeding die aan de gemeente betaald moet worden voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval in beperkte omvang. Onder bedrijfsafval wordt verstaan: afvalstoffen gelijk aan huishoudelijke afvalstoffen, afkomstig van (kleine) bedrijven en instellingen.

WIE IS BELASTINGPLICHTIG?
Belastingplichtig voor het reinigingsrecht is degene die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening.

TARIEVEN IN 2005:

Vuilophaal en afvoer    in € 
Vast tarief    150,00
Variabel tarief per kilo afval 0,21
Rioolrecht
WAAROM RIOOLRECHT?
De opbrengst van het rioolrecht wordt gebruikt om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor de exploitatie van de rioleringen.WIE IS BELASTINGPLICHTIG?
De belasting wordt geheven van de gebruiker van een eigendom dat afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoert.TARIEVEN IN 2005:

Rioolrechten in €
Waterverbruik 0 t/m 300 m³    144,70
Waterverbruik meer dan 300 m³    194,60

 

Toeristenbelasting
Het tarief voor Toeristenbelasting voor het jaar 2005 bedraagt € 0,80 per overnachting.
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
WIE IS BELASTINGPLICHTIG?
OZB wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De eigenaar is degene die op 1 januari van het belastingjaar de onroerende zaak in eigendom, bezit of een beperkt recht erop heeft. Het gaat om de eigenaar, de erfpachter of de vruchtgebruiker van de onroerende zaak. De gebruiker is degene die op 1 januari van het belastingjaar een onroerende zaak gebruikt, bijvoorbeeld de huurder. De eigenaar die ook de gebruiker is van de onroerende zaak wordt voor beide belastingen aangeslagen.VASTGESTELDE WAARDE
De waarde is bepaald op grond van de Wet waardering onroerende zaken. Middels de zogenoemde WOZbeschikking is/wordt deze waarde aan u kenbaar gemaakt. Bezwaar tegen de waarde is uitsluitend mogelijk binnen 6 weken na dagtekening van die beschikking.TARIEVEN IN 2005:

Onroerende zaak belastingen     in €
per € 2.268,00 waarde
Eigenaar     1,95
Gebruiker     1,57
Eigenaar + gebruiker     3,52
Taxaties Wet Waardering Onroerende Zaken
Algemeen.
Op grond van de wet Waardering onroerende zaken (wet WOZ) moet de gemeente periodiek de waarde van de onroerende zaken binnen de gemeente bepalen. De huidige waarde is bepaald naar de waardepeil-datum 1 januari 1999. Deze waarde geldt voor het WOZ-tijdvak 1-1-2001 tot 1-1-2005. Voor het tijdvak 1-1-2005 tot 1-1-2009 moet de waarde opnieuw worden vastgesteld.
Voor de nieuwe waarde geldt als waardepeildatum 1-1-2003.Taxatiewerkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden voor de algehele hertaxatie van de onroerende zaken zijn inmiddels afgerond. Het taxatiebureau Grontmij Taxaties Vastgoed uit Roermond is gestart met de grootschalige taxatiewerkzaamheden.Niet alle panden worden bezocht
Het is niet noodzakelijk om alle panden afzonderlijk ter plaatse te bezoeken. De taxateur van het taxatiebureau beoordeelt of een inpandige opname van uw pand wenselijk is.Legitimatie.
Als er een taxateur bij u aanbelt, kunt u haar/hem vragen zich te legitimeren. De taxateur is in bezit van een legitimatiebewijs van de gemeente.

Doel taxatiebezoek.
Tijdens het taxatiebezoek zal de taxateur de reeds bij de gemeente geregistreerde objectkenmerken controleren (grootte van uw pand, bouwjaar, kwaliteit en staat van onderhoud, aanwezigheid en grootte van bijgebouwen, ligging van het pand, etc.) Het is in uw eigen belang om uw medewerking te verlenen aan het taxatiebezoek zodat een correcte taxatiewaarde kan worden bepaald. Dit voorkomt tijdrovende en kostbare procedures achteraf.

Niet thuis
Indien de taxateur u niet thuis aantreft zal hij/zij een bericht achterlaten. Wij verzoeken u om in dat geval alsnog een afspraak te maken met het taxatiebureau.

Wanneer wordt de nieuwe waarde bekend gemaakt ?
In februari 2005 wordt de nieuwe waarde door de gemeente bekend gemaakt. Algemene informatie is verkrijgbaar via het bureau financiën van de gemeente telefoon 538843 of 538898.

Gegevens OZB ter beschikking van belastingdienst en waterschap
Vanaf 1 januari 1995 geeft de gemeente de waardegegevens door aan de rijksbelastingdienst en de waterschappen (wettelijk verplicht). De rijksbelastingdienst gebruikt de waarden van eigen woningen voor de controle van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting en voor de waarde van de eigen woning in de vermogensrendementsheffing. Het waterschap gebruikt de gegevens om te bepalen wat u moet betalen met betrekking tot de gebouwde onroerende zaken.
Op welke wijze kan er betaald worden?
AUTOMATISCHE INCASSO
De gemeente biedt u de mogelijkheid om de aanslagen automatisch te betalen. Als u daarvoor kiest machtigt u de gemeente het bedrag van de gecombineerde aanslag in 10 gelijke termijnen van uw rekening af te schrijven. De kwartaalnota reinigingsheffing variabel gedeelte wordt dan automatisch in 1 termijn betaald. Automatische incasso is gemakkelijker voor iedereen. U geniet het voordeel van gespreide betaling, bovendien betaalt u de aanslag altijd op tijd en bespaart u de kosten van een eventuele aanmaning. U hoeft slechts één keer de groene machtigingskaart in te vullen en naar de gemeente te sturen.
Machtigen, u blijft de baas!
U blijft altijd zelf de baas over uw geld. Dat wil zeggen: u kunt elke automatische boeking ongedaan maken (gele terugboekingskaart naar de bank sturen) en u kunt de automatische incasso direct stoppen (rode kaart opsturen naar de gemeente).PER ACCEPTGIRO
Indien u hiervoor kiest, voegt de gemeente 3 acceptgiro’s bij de gecombineerde aanslag en een 1 acceptgiro bij de halfjaarnota variabel gedeelte reinigingsheffing.TELEBANKIEREN
Verricht u betalingen middels telebankieren dan verzoeken wij u met nadruk het aanslagnummer te vermelden in het veld kenmerk of bij mededelingen, dit in verband met een juiste verwerking van het overgeboekte bedrag.
Niet tijdige betaling
Bedenk dat, wanneer u niet tijdig betaalt, er invorderingsmaatregelen zullen worden getroffen. Dat brengt veel extra kosten met zich mee.
Wat gebeurt er als u verhuist en/of uw huis verkoopt?
Voor zowel het vaste tarief van de afvalstoffenheffing, het vaste tarief reinigingsrecht en het rioolrecht geldt dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, de belasting wordt geheven over zoveel twaalfde gedeelten als na aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven. Bij beëindiging van de belastingplicht in de loop van het jaar is over de resterende volle maanden geen belasting verschuldigd. Na beëindiging van de belastingplicht, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente, zullen wij ervoor zorgen dat de aanslag automatisch wordt verminderd.

Voor de hondenbelasting geldt dat indien in de loop van het belastingjaar de belastingplicht is ontstaan of het aantal honden dat wordt gehouden is vermeerderd of verminderd, de belastingplichtige verplicht is om binnen één maand daarna, deze wijziging schriftelijk te melden bij het bureau financiën van de gemeente. Wij zorgen dan automatisch voor een vermeerdering of vermindering van de belasting voor de volle kalendermaanden van de rest van het jaar. Het formulier kunt u hier opvragen.

De onroerende zaak belasting wordt naar de situatie op 1 januari van een jaar voor het gehele jaar geheven. Verkoop of verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft daar geen invloed op. Ook wanneer met de koper van een huis overeengekomen is dat hij ná de datum van eigendomsoverdracht opgelegde belastingaanslagen moet betalen blijft de eigenaar die als zodanig bekend stond op 1 januari van enig belastingjaar de belastingplichtige. De verkoper moet de aanslag aan de gemeente betalen. Wel kan in dergelijke gevallen verrekening van de belasting plaatsvinden buiten de gemeente om, via bijvoorbeeld de notaris